MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1 – TARAFLAR

Madde 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu (bundan sonra ‘‘Sözleşme olarak anılacaktır) alıcının satıcı ile muayeneonline.com internet adresi üzerinden elektronik ortamda bir araya gelerek, alıcının beyan etmiş olduğu sağlık problemlerine dayalı olarak, satıcı tarafından temin edilen uzman hekimlerin alıcı ile yine internet adresi üzerinden bir araya getirilmesidir. Sözleşmeye dayalı olarak, satıcı, alıcının beyan etmiş olduğu sağlık problemlerine dayalı olarak uzman hekimi temin etmek; alıcı da belirlenen ücreti satıcıya ödemek yükümlülükleri altındadır.

Madde 3 – SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN ÖZELLİKLERİ, BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1. Sözleşmeye konu hizmete ilişkin bilgiler satıcıya ait internet sitesinde mevcuttur. Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.2. İşbu Sözleşmeye konu ücret tüm vergiler dahil _____TL’dir. Alıcı taraf, hizmeti temin etmeden önce söz konusu meblağı ödemekle yükümlüdür. Aksi halde satıcı tarafından kararlaştırılan hizmeti ifa yükümlülüğü ortadan kalkar.

Madde 4 – SÖZLEŞMENİN İFA VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşmenin alıcı tarafından onaylanıp ödeme yapıldıktan sonra yürürlüğe girdiği kabul edilir. Satıcının, alıcı ile uzman hekimi bir araya getirmesi anıyla birlikte borcu sona ermiş olur.

Sözleşmenin ifa yeri elektronik ortamda meydana gelmekte olup yukarıda açıklandığı üzere muayeneonline.com internet adresidir. İşbu Sözleşmenin kurulma yeri olan internet sitesinde alıcı ile uzman hekimlerin sanal ortamda bir araya gelmesiyle sözleşme ifa edilmiş sayılır.

Madde 5 – MASRAFA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Sözleşme konusu ifaya ilişkin masraflar alıcıya aittir. Sözleşmenin ifası, internet adresinde belirlenmiş muayene günlerinin alıcı tarafından seçilmesi ile belirlenen randevu gününde gerçekleşir. Alıcıdan kaynaklanan sebeplerle muayenenin gerçekleşmemesi halinde satıcı borcundan kurtulur ve hiçbir şekilde aldığı ödemeyi geri vermez.

Madde 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. İşbu Sözleşme ile Satıcı, Alıcının Sözleşmeyi kurarken internet adresi üzerinden beyan ettiği ve/veya raporlarını sisteme yüklediği tıbbi rahatsızlığından kaynaklı sorunlarını, yine internet adresi üzerinden uzman hekimler ile tıbbi çözüm bulabilmesini sağlamak amacıyla görüşmesini sağlar. Satıcı hiçbir şekilde Alıcı ile uzman hekimin fiilen bir araya getirilmesini ve fiziki tedavi sağlanmasını taahhüt etmez. Alıcı ile uzman hekimin bir araya gelerek muayene sağlamasından dolayı kaynaklı hukuksal uyuşmazlıklardan Satıcının sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.2. Alıcının Sözleşmeyi kurarken beyan etmiş olduğu tıbbi rahatsızlıkların ve sisteme yüklediği raporların tıbbi yetersizlikten kaynaklı oluşu, güncel olmayışı, yetersiz oluşundan kaynaklı yanlış teşhislerde tüm sorumluluk Alıcıya aittir.

6.3. Uzman hekim ile sistem üzerinden görüşmeyi aşacak şekilde fiziki muayene gerektirecek tıbbi rahatsızlıklardan dolayı Satıcının hiçbir sorumluluğu bulunmamakta olup Alıcı Sözleşmeyi kurarken hizmetin niteliğinden kaynaklı bu teşhis, tetkik ve tedavi risklerini şimdiden kabul ve taahhüt eder.

6.4. muayeneonline.com internet adresine üyelik esnasında Alıcı doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde sözleşme ihlal edilmiş sayılır, durum anlaşıldığında, Alıcının üyelik hesabı kapatılır.

6.5. Alıcı, tıbbi problemine uygun uzman hekimi seçme hakkı ve yükümlülüğüne sahiptir. Sistem yönlendirmesi ile uzman hekimi seçiminde kendi tıbbi problemini karşılayabilecek uzman hekimi seçerken dikkatli olmak zorundadır. Görüşme esnasında, uzman hekimce kendi ihtisas alanına girmeyen bir konu ile karşılaşılması durumunda Alıcı tarafından tekrardan müracaatta bulunması gerekmektedir.

6.6. Mücbir sebepler, doğal afetler, ulusal yahut bölgesel iletişim ağlarından kaynaklanan sorunlar sebebiyle randevunun gerçekleşmemesi halinde, Alıcının talebi halinde ödemiş olduğu para iade edilecektir. Alıcının talebi halinde tekrardan randevu seçim hakkı mevcuttur.

6.7. Randevularda, uzman hekimle görüşme süresi en fazla ____ dakikadır. Sürenin dolması ile birlikte sistem bağlantısı kendiliğinden kesilir. Ancak Satıcıdan veyahut mücbir sebeplerden kaynaklı kesilme hallerinde Satıcının tarafından tekrardan bağlantı sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

6.8. Sözleşmenin kurulmasından sonra, Alıcı hiçbir gerekçe göstermeksizin, randevu saatinden 6 saat öncesine kadar sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda para iadesi ile ilgili olarak bu sözleşmenin 6.12. bendindeki hüküm uygulanır.

6.9. Alıcı, muayeneonline.com hizmetlerinden yararlanırken rekabet ilişkisi içerisine girmeyeceğini veya sistemin teknik yapısını çözmeye çalışarak kendi yararına bir menfaat yaratmayacağını kabul ve taahhüt eder. Söz konusu yükümlülüğün ihlali durumundan kaynaklı tüm hukuki ve cezai sorumluluk Alıcıya aittir.

6.10. Alıcı, Satıcıya ait internet sitesinde sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme, alıcının ödemeyi yapması ile kurulmuş sayılıp Sözleşme kurulduktan sonra kanuni mücbir sebep hallerinin dışında tarafların sözleşmeden dönme hakları bulunmamaktadır.

6.11.  Alıcı, Sözleşme konusu hizmetin ifası için işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu hizmet bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, Satıcının sözleşme konusu hizmeti ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. Satıcı, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu hizmeti süresi içinde ifa edemez ise, durumu Alıcıya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı tarafından mücbir sebep ile siparişin iptal edilmesi halinde Alıcının nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcının kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Alıcı, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcının hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcıyı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.13. Satıcının, Alıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla Alıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Alıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle Satıcının kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.14. Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcıya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcıdan talep edebilir. Alıcının talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

6.15. Alıcı, Satıcıya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, Satıcının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, Satıcının ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.16. Alıcı, Satıcıya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Alıcıyı bağlayacaktır.

6.17. Alıcı, Satıcıya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.18. Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.19. Satıcıya ait internet sitesinin üzerinden, Satıcının kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Alıcıya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

Madde 7 – Son Hükümler

7.1. Satıcı, işbu Sözleşme kurallarına ilişkin hükümleri dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcıları elektronik posta yolu ile ya da güncellemeler vasıtasıyla bilgilendirmek suretiyle değiştirebilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Bu değişikliklere ilişkin bildirimleri ve değişiklikleri takip etmek kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcının sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmesi, bu değişiklikleri bildiği ve kabul ettiği anlamına gelir. İş bu sözleşme kapsamında ilgili taraflara gönderilecek tüm bildirimler, muayeneonline.com üzerinde belirlenen firmaya ilişkin kayıtlı e-posta adresi ile kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılır. Kullanıcı, üyelik formunda belirttiği ikamet adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda yedi gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde üyelik formunda yazılı adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder.

7.2. Alıcı, onlinemuayene.com üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. Satıcı, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

 

MuayeneOnline.com Aracılık Hizmetleri